Regulamin

Margi Apartments

Aby zapewnić  Państwu udany wypoczynek oraz uniknąć nieporozumień prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem. Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji jest jednoznaczne z jego przeczytaniem oraz zaakceptowaniem.

 1. W apartamencie obowiązuje zakaz palenia tytoniu i innych używek. Dozwolone jest na balkonie lub tarasie w apartamentach z balkonami, lub tarasami. Niedotrzymanie przez gości tego warunku skutkować będzie zapłatą kary umownej wysokości 400 zł.
 2. Apartament wynajmowany jest na doby. Doba pobytu w apartamencie trwa od godziny 15:00 do godziny 11.00.
 3. Do czynności zameldowania wymagamy przedstawienia dowodu osobistego. Jeżeli dowód osobisty budzi wątpliwości osoby wyznaczonej do kontaktu z gościem, ma ona prawo poprosić o drugi dokument potwierdzający tożsamość osoby meldowanej, (np.: paszport, prawo jazdy).
 4. Jeśli nie zgłoszą Państwo uwag i zastrzeżeń co do stanu technicznego w momencie zameldowania, równoznaczne będzie to z tym, iż apartament został oddany do użytku w stanie niebudzącym Państwa uwag i zastrzeżeń.
 5. Obsługa Margi Apartments nie ma prawa bez Państwa zezwolenia wchodzić do apartamentu, a tym bardziej przemieszczania czy korzystania z Państwa rzeczy osobistych. Prawo wejścia do wynajętego obiektu pozostawia się jedynie w przypadku zauważenia zagrożeń bezpieczeństwa gości, apartamentu lub w przypadku niestosowania się gości do regulaminu apartamentu.
 6. W apartamencie nie może przebywać większa liczba osób niż zgłoszona w procesie rezerwacji. Niedotrzymanie przez gości tego warunku skutkować będzie zapłatą kary umownej wysokości 400 zł.
 7. Zobowiązani są Państwo do poszanowania zasad dobrego sąsiedztwa. W przypadku, gdy Najemca w sposób znaczący narusza spokój lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi.  Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu Najemcy kwot za niewykorzystany okres pobytu.
 8. W naszych apartamentach obowiązuje cisza nocna od godziny 21.00 do godziny 8.00.
 9. Organizowanie wszelkiego rodzaju imprez w apartamencie jest niedozwolone. W przypadku złamania zakazu organizacji imprez Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary w wysokości 2000 zł.
 10. W przypadku wystąpienia szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu, prosimy zawiadomić obsługę Margi Apartments.
 11. Goście odpowiadają za klucze do apartamentu oraz pilota sterującego do bramy garażowej. W przypadku zagubienia gość zobowiązany jest do pokrycia kosztów ich zakupu.
 12. Przestawianie mebli oraz sprzętów AGD/RTV, będących na wyposażeniu apartamentu jest zabronione.
 13. Zwierzęta domowe są w apartamentach Margi mile widziane, lecz pobyt ich prosimy zgłosić w procesie rezerwacji. Obsługa apartamentu ma prawo odmówić udostępnienia miejsca noclegowego gościom, którzy zabrali ze sobą zwierzę domowe do obiektu nie uzgadniając tego wcześniej z Margi Apartments.
 14. Za pobyt zwierząt Margi Apartments dolicza dodatkową opłatę.
 15. Gość apartamentu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia w apartamencie poczynione przez zwierzę.
 16. Przedmioty pozostawione przez gościa w apartamencie, po jego opuszczeniu, zostaną odesłane na koszt gościa pod wskazany przez niego adres. W przypadku braku wskazania adresu, na który mają być odesłane pozostawione przedmioty lub w przypadku braku osobistego odbioru tych rzeczy w ciągu 21 dni od daty wyjazdu z apartamentu, obsługa postąpi z rzeczami stosownie do przepisów o rzeczach zagubionych lub znalezionych.
 17. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w apartamencie nie wolno używać żadnych przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, lub gazową, niebędących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe, np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do apartamentu łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
 18. Przy każdorazowym opuszczeniu apartamentu prosimy o sprawdzenie, czy jest on zamknięty. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia rzeczy przynależnych do apartamentu (np. ręczniki, koce, poduszki, urządzenia, itd. ). Prosimy o dbanie o wynajęty apartament, o wyłączanie zbędnego oświetlenia i zakręcanie wody.
 19. Gość, który umyślnie lub przez przypadek zniszczy własność apartamentu, zobowiązany jest pokryć w całości koszty napraw. Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń zweryfikowanych przy odbiorze apartamentu przez obsługę, będą dochodzone na drodze sądowej.
 20. Wynajęty apartament należy pozostawić w takim stanie, w jakim był w dniu zameldowania. Prosimy o umycie naczyń.
 21. Wcześniejszy wyjazd gościa, z przyczyn niezależnych od właściciela apartamentu, nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie.
 22. Rachunki za pobyt wydajemy w formie elektronicznej, na życzenie klienta w ciągu 7 dni od daty wymeldowania.
 23. Bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego, zdjęcia i filmy wykonane w apartamencie, na których widoczne jest wyposażenie apartamentu, nie mogą być udostępniane publicznie. Zakaz ten dotyczy w szczególności umieszczania zdjęć lub filmów na portalach internetowych i społecznościowych.